EN

Metody badawcze w marketingu

W Blue Fox integrujemy wiele metod badawczych, aby uzyskać jak najbardziej wszechstronny obraz tego, jak myśli, co czuje i jak podejmuje decyzje klient. Nie jesteśmy jednak firmą badawczą. Nie dostarczamy wyników badań. Prowadzimy badania, żeby odkryć nieodkryte wcześniej możliwości i na ich bazie wypracować przełomowe rozwiązania, które tworzą najtrwalsze przewagi rynkowe. Klientowi dostarczamy rozwiązania, a nie suche wyniki badań, których nie będzie w stanie wykorzystać w praktyce.

Badania biometryczne

Pogłębione analizy odnoszące się na przykład do funkcjonowania mózgu konsumenta w momencie podejmowania przez niego decyzji i identyfikowania bodźców, które najsilniej na niego wpływają. Przeprowadzamy pomiar doświadczenia i reakcji klienta w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Wykorzystujemy EEG, EyeTracking, GSR i detekcje emocji z twarzy.

Czytaj więcej >>>

Badania jakościowe (FGI – Focus Group Interview i IDI – Individual In-depth Interview)

Badania jakościowe, czyli wywiady indywidualne i grupowe, są idealną okazją, by poznać konsumenta, świat jego przeżyć i problemów. Podczas wywiadów badany definiuje swój stosunek do analizowanych zjawisk i kwestii, używając własnego języka i poruszając się w obrębie znanej sobie siatki pojęć.

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI – Individual In-depth Interview) to bezpośrednia rozmowa badacza z pojedynczym respondentem (bez udziału osób trzecich). Uzupełnia inne metody i umożliwia pogłębienie wiedzy na temat badanego zjawiska. 

Badania fokusowe (FGI – Focus Group Interview) to dyskusja prowadzona przez badacza w grupie wybranych do badania osób, koncentrująca się na określonym temacie.

Badania ilościowe (CATI, CAWI, CAPI)

Badania ilościowe umożliwiają weryfikację najważniejszych hipotez powstałych przy analizach jakościowych i projekcyjnych na reprezentatywnej, profilowanej grupie badanych. Określają wielkość i skalę pewnych zjawisk oraz pozwalają uzyskać jednoznaczną odpowiedź na pytania o częstotliwość występowania danego zjawiska wśród ankietowanych. Ścisła standaryzacja narzędzi pomiaru umożliwia porównywanie wyników otrzymanych z różnych źródeł i w różnym czasie.

Badania ilościowe zwykle przeprowadzane są przy użyciu kwestionariuszy lub ankiet. Istnieje kilka metod zbierania danych:

  • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny przeprowadzany z respondentem na podstawie kwestionariusza, gdzie uzyskane odpowiedzi są automatycznie rejestrowane w systemie
  • CAWI (Computer Assisted Web Interview) – wywiad przeprowadzany przy użyciu kwestionariusza udostępnianego respondentom przez internet, umożliwiający szybkie dodarcie do wąskich grup użytkowników przy stosunkowo niskich kosztach
  • CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – metoda wykorzystująca urządzenia mobilne, takie jak tablet lub laptop, przy użyciu których rejestrowane są odpowiedzi zebrane podczas wywiadu bezpośredniego.

Badania design thinking

Metoda design thinking jest jednym ze środków do określenia szans projektowych. Innowacja, projektowanie nowych rozwiązań, prototypowanie i testowanie pomysłów, ale przede wszystkim zrozumienie złożonego świata potrzeb i oczekiwań użytkowników testowanej usługi lub produktu – to główne aspekty wykorzystywania tej metody.

Badania semantyczne i semiotyczne

Wnikliwa analiza znaczeń, programów, kontekstów, norm i wartości kulturowych, w których funkcjonuje klient, a także mitów, symboli i archetypów, jakie na niego aktywnie oddziałują. Analiza głębokich metafor oraz rekonstrukcja struktur asocjacyjnych odsłaniających sposoby rozumienia badanego zjawiska.

E-etnografia i etnografia terenowa​

Techniki obserwacyjne i uczestniczące oraz towarzyszące. Tego typu badania są okazją, by zaobserwować konsumenta w jego własnym środowisku, podczas codziennych praktyk, w trakcie obcowania z marką, produktem lub usługą.