EN

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BLUE FOX Spółka z o.o., reprezentowana przez Zarząd Spółki z siedzibą w Lublinie, ul. Aleja Kraśnicka 31, lok. 303, 20-718 Lublin, e-mail.: office@bluefox.efficientweb.com.pl.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Administratorem, za pośrednictwem poczty lub mailowo: office@bluefox.efficientweb.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów lub usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  2. w celu zawarcia umowy w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana takiego zamiaru, a następnie w związku z wykonaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3. w celach analitycznych, w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, które to cele są realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu produktów własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. w celu ewentualnego zabezpieczenia, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, nawet po zakończeniu świadczenia usług na Pani/Pana rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Spółkę mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia, w tym: naszym podwykonawcom i zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawnicze, informatyczne, hostingowe i doradcze, operatorowi pocztowemu lub firmom kurierskim, właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom, przy czym przekazywać możemy wyłączenie minimalny zakres informacji i jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  5. przenoszenia swoich danych osobowych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do uczestnictwa w Badaniu.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku wiedzy na temat niezgodnego z prawem przetwarzania w BlueFox Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.