EN

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych przez BlueFox SP. Z O.O. tj. www.bluefox.com.pl, jak i informacji na temat plików cookies i innych technologii zainstalowanych na prowadzonych serwisach internetowych.

Państwa dane przetwarzane będą w zakresie, w jakim zostały podane podczas:

 • zapisu na organizowane przez nas wydarzenia: szkolenia, konferencje, webinaria,
 • wysyłania wiadomości / zapytań poprzez strony internetowe,
 • udziału w ankietach,
 • odwiedzania naszych serwisów internetowych, poprzez odpowiednie ustawienia stosowanych przeglądarek.

Właścicielem Serwisów internetowych i jednocześnie administratorem danych jest BlueFox SP. Z O.O., Al. Kraśnicka 31/303, 20-718 Lublin, office@bluefox.com.pl, +48 537 620 650.

Podstawą prawną do przetwarzania danych, w zależności od sposobu ich pozyskania są:

Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 tj. zgody wyrażonej w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

Art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 tj. niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania, przekazywania użytkownikom odpowiedzi, informacji i/lub treści gromadzonych w serwisie.

Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w celu wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także prowadzenia postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz w celu promocji usług własnych, w tym oferowania pozostałych usług świadczonych przez BlueFox SP. Z O.O.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie BlueFox SP. Z O.O. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane: podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe, podmiotom świadczącym nam usługi pocztowe, kurierskie, dostawcom oprogramowania.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw trzecich.

W zależności od rodzaju świadczonej usługi i celu, czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji oraz w związku podjęciem działań przed zawarciem umowy – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego, przetwarzać będziemy do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu BlueFox SP. Z O.O. stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych.

W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w wersji elektronicznej można wycofać w ten sam sposób.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim tj. do Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, +48 (22) 531 03 00.

W zależności od sposobu pozyskania danych, relacji między Państwem a administratorem danych:

 • podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem; konsekwencją niepodania danych będzie nieudzielenie oczekiwanej informacji i/lub odmowa zawarcia umowy, a tym samym realizacji usługi;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale mile wiedziane dla usprawnienia komunikacji w celu realizacji świadczeń miedzy stronami lub umożliwienia świadczenia usług internetowych (np. newsletter), w przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody (adres poczty elektronicznej, newsletter, pliki cookies).

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu wywołującym skutki prawne.

Informacje na temat plików cookies i innych technologii

Do administrowania serwisami internetowymi BlueFox SP. Z O.O. w dziennikach logów gromadzone są dane kierowane do serwisu w ramach zapytań http. Zebrane informacje służą do celów statystycznych, jako materiał pomocniczy do zarządzania serwisem i przechowywane są przez czas nieokreślony. Nie są one ujawniane nikomu oprócz osobom upoważnionym do administrowania serwisem i siecią BlueFox SP. Z O.O. Pozyskane informacje nie są łączone z osobami odwiedzającymi serwis.

W plikach logów serwera przechowujemy informacje następującej treści:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, ile jest możliwe nazwę stacji użytkownika,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony theta nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Ponadto dla Państwa wygody serwisy internetowe BlueFox SP. Z O.O. używają plików cookies, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego ten serwis (komputer, smartfon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystujemy w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • BlueFox SP. Z O.O. używa zarówno cookies sesyjnych jak i stałych. Pliki cookies używane na stronie można podzielić na trzy kategorie: niezbędne, wydajnościowe i funkcjonalne. Pliki cookies niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na serwisach BlueFox SP. Z O.O. Umożliwiają jej przeglądanie i użytkowanie. Pliki te nie zbierają informacji na temat odwiedzającego i nie zapamiętują historii przeglądania. Pliki cookies wydajnościowe zbierają informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp. Pliki cookies funkcjonalne – zapisują ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.,
  takie jak:
  • cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia;
  • cookies stałe – informacje przechowywane w pamięci przeglądarki przez dłuższy, określony czas;
  • cookies google-analytics.com – służące do prowadzenia statystyk dla strony theta; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,

Pliki cookies można kontrolować i kasować z dysku twardego komputera.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies, jednakże w ustawieniach przeglądarki dostępne są opcje odmowy ich przyjmowania, wyłączenia istniejących lub powiadamiania, gdy na urządzenie wysyłany jest kolejny plik.

W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w używanych przeglądarkach (zwykle w opcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edycja”).

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.