EN

Nasza filozofia

Sterowany próbuje na oślep znaleźć swoje miejsce na rynku.
Sterujący definiuje i kształtuje rynek.

Proaktywną orientację względem otoczenia rynkowego w BlueFox nazywamy dążeniem do bycia „sterującym” – wywierającym wpływ na rynek i kształtującym go. Kreowanie zmian (driving markets), w przeciwieństwie do wpisywania się w zastany kształt rynku (market-driven), powinno być podstawową decyzją strategiczną. Warunkiem jej efektywności jest zidentyfikowanie ukrytych potrzeb nabywców oraz celne odwołanie się do nich.

Market-Driven Sterowany

Market-Driving Sterujący

Akceptuje sytuację taką, jaka jest.

Próbuje znaleźć swoje miejsce na rynku.

KONSTRUKCJA RYNKU

To on definiuje i kształtuje rynek.

Aktywnie zmienia jego kompozycję

Z opóźnieniem reaguje na wyraźne zmiany rynkowe.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Swoim aktywnym działaniem zaskakuje innych.

Musi brać ją pod uwagę.

KONKURENCJA

Muszą brać go pod uwagę – to on ustala reguły gry.

Próbuje poznać ich potrzeby.

KONSUMENCI

Edukuje ich w ramach potrzeb nieodkrytych.

Stara się dostarczać lepszą wartość niż inni.

PRODUKT

Celuje w dostarczenie nowej wartości.

Dąży do wyróżnienia się w ramach istniejącej kategorii.

MARKA

Dąży do stworzenia nowej kategorii.

Stara się zwiększać wartość w ramach ustalonych reguł.

WARTOŚĆ

Tworzy wartość
o nowym charakterze.

Ciągle analizuje nieistotne ryzyko.

RYZYKO

Sprawnie zarządza ryzykiem.

Nasze doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi zaowocowało wnioskiem, który stał się fundament naszej działalności.

Są dwa typy organizacji: sterowane i sterujące.

Przedsiębiorstwo sterowane (driven) musi nieustannie obserwować otoczenie. W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego firmy sterowane podejmują liczne starania, by dostosować się do realiów rynku, jednak nie są w stanie im sprostać. W przypadku takich przedsiębiorstw nawet wykorzystywanie najlepszych kompetencji i zasobów nie przynosi oczekiwanych efektów. Kiedy firma sterowana rozdrabnia się i nieustanne chwyta nowe szanse, słabnie znaczenie jej strategii i oddala się ona od ustalonych wcześniej celów.

Przedsiębiorstwo sterujące (driving) panuje nad swoim rynkiem. Dla niego punktem wyjścia jest zawsze łamanie reguł gry rynkowej, poprzedzone ich dokładnym poznaniem i wytropieniem najgorzej funkcjonujących zasad.

Wywieranie wpływu na strukturę rynku, konkurentów i klientów jest możliwe do osiągnięcia niezależnie od wielkości firmy i wielkości rynku. Najważniejsza jest długotrwała zdolność do realnego i aktywnego określania i kształtowania rynku, w tym jego struktury. Kształtowanie zachowań rynkowych pociąga za sobą np. skłonienie klientów do skoncentrowania się na niszowych, wcześniej nieuwzględnianych cechach produktów (np. zakupy online). Często budowanie przewagi bazuje na łamaniu zasad i stymulowaniu nowego popytu poprzez dostarczenie nowej wartości i tworzenie nowej kategorii. Wariant, w którym dostarczana jest wartość unikatowa, przy zoptymalizowanym wsparciu komunikacyjnym może przerodzić się w stworzenie zupełnie nowej kategorii produktu lub usługi. Sama unikalność nie jest jeszcze gwarancją sukcesu. Warunkiem zwiększającym jego prawdopodobieństwo jest stworzenie fundamentu z diagnozy zadań konsumenckich, która odkryje w nich istotne luki (metoda MindHacker).

Odwaga działania i skala wywoływanych zmian zaskakuje innych i ustawia ich w pozycji naśladowców. Konkurenci muszą brać firmę sterującą pod uwagę, bo to ona ustala reguły gry, a kto ich nie zna i nie rozumie, nieoczekiwanie zostaje w tyle.

 

Każda organizacja na dynamicznym rynku musi się zmieniać i ewoluować. Nikt jej nie pozwoli stać w miejscu i cały czas odnosić sukcesy. Musi znać formułę dynamicznego rozwoju, nie tylko tu i teraz i nie tylko w postaci „więcej tego samego”, ale musi mieć pomysł na stanie się kameleonem, który wykorzystuje pojawiające się szanse do tworzenia nowych rynków i transformowania obecnych.

W BlueFox opracowaliśmy autorską metodę przejmowania kontroli nad rynkiem (MarketDrivingStrategy), która pozwala na stopniowe przejście z pozycji sterowanego do sterującego, w zależności od stanu, w jakim znajduje się dana organizacja oraz jej otoczenie.

W BlueFox podchodzimy do naszego rynku w duchu market driving poprzez: