EN

Nasza filozofia

Sterowany próbuje na oślep znaleźć swoje miejsce na rynku.
Sterujący definiuje i kształtuje rynek.

Proaktywną orientacją wobec otoczenia rynkowego w Blue Fox nazywamy dążeniem do bycia „Sterującym”, wywierania wpływu na rynek, kształtowania go. Kreowanie zmian (driving markets) zamiast wpisywania się w zastany kształt rynku (market-driven) powinno być podstawową decyzją strategiczną. Warunkiem jej efektywności jest odkrycie ukrytych potrzeb nabywców oraz celne odwołanie się do nich.

Market-Driven Sterowany

Market-Driving Sterujący

Akceptuje sytuację taką, jaka jest.

Próbuje znaleźć swoje miejsce na rynku.

KONSTRUKCJA RYNKU

To on definiuje i kształtuje rynek.

Aktywnie zmienia jego kompozycję

Z opóźnieniem reaguje na wyraźne zmiany rynkowe.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Swoim aktywnym działaniem zaskakuje innych.

Musi brać ją pod uwagę.

KONKURENCJA

Muszą brać go pod uwagę – to on ustala reguły gry.

Próbuje poznać ich potrzeby.

KONSUMENCI

Edukuje ich w ramach potrzeb nieodkrytych.

Stara się dostarczać lepszą wartość niż inni.

PRODUKT

Celuje w dostarczenie nowej wartości.

Dąży do wyróżnienia się
w ramach istniejącej kategorii.

MARKA

Dąży do stworzenia nowej kategorii.

Stara się zwiększać wartość
w ramach ustalonych reguł.

WARTOŚĆ

Tworzy wartość
o nowym charakterze.

Ciągle analizuje nieistotne ryzyko.

RYZYKO

Sprawnie zarządza ryzykiem.

Przedsiębiorstwo sterowane musi nieustannie obserwować otoczenie i dopasowywać się do zmian u innych.
W warunkach dynamicznego otoczenia, firmy „sterowane” – pomimo podejmowania starań, nie są w stanie dostosować się do rynku. Nawet wykorzystywanie najlepszych kompetencji i zasobów nie przynosi oczekiwanych efektów. Nieustanne dążenie do chwytania nowych szans przez firmy „Sterowane” prowadzi do osłabienia znaczenia strategii firmy i oddalania się od ustalonych wcześniej celów strategicznych

Przedsiębiorstwo „sterujące” panuje nad swoim rynkiem. Punktem wyjścia jest zawsze łamanie reguł gry rynkowej, które musi być poprzedzone ich dokładnym rozpoznaniem w celu wskazania najsłabszych funkcjonujących zasad.

Wywieranie wpływu na strukturę rynku, konkurentów i klientów jest możliwe do osiągnięcia niezależnie od wielkości firmy i wielkości rynku. Najważniejsza jest długotrwała zdolność do realnego i aktywnego określania i kształtowania rynku, w tym jego struktury. Kształtowanie zachowań rynkowych pociąga za sobą np. skłonienie klientów do skoncentrowania się na niszowych cechach produktów wcześniej nieuwzględnianych (np. zakupy online). Często budowanie przewagi jest opierane o łamanie zasad i stymulowanie nowego popytu poprzez dostarczenie nowej wartości i tworzenie nowej kategorii. Wariant, w którym dostarczana jest wartość unikatowa, może przy zoptymalizowanym wsparciu komunikacyjnym przerodzić się w stworzenie zupełnie nowej kategorii produktu lub usługi. Sama unikalność nie jest jeszcze gwarancją sukcesu. Warunkiem zwiększającym jego prawdopodobieństwo jest oparcie się na diagnozie zadań konsumenckich, która odkryje w nich istotne luki (link metoda MindHacker).

Śmiałość i skala wywoływanych zmian powoduje zaskakiwanie innych i ustawianie ich w pozycji naśladowców. Konkurenci muszą brać to pod uwagę, bo to firma „Sterująca” ustala reguły gry, a kto ich nie zna i nie rozumie zostaje nieoczekiwanie w tyle.

Każda organizacja na dynamicznym rynku musi się zmieniać i ewoluować. Nikt jej nie pozwoli stać w miejscu i cały czas odnosić sukcesy. Musi znać formułę dynamicznego rozwoju, nie tylko tu i teraz i nie tylko w postaci “więcej tego samego”, ale musi mieć pomysł na stanie się kameleonem, który wykorzystuje pojawiające się szanse do tworzenia nowych rynków i transformowania obecnych.

W BlueFox opracowaliśmy autorską metodologię przejmowania kontroli nad rynkiem, która pozwala na stopniowe przejście z pozycji sterowany do sterujący, w zależności od obecnego stanu, w jakim znajduje się dana organizacja oraz jej otoczenie.

W BlueFox podchodzimy do naszego rynku w duchu market driving poprzez:
  • podważanie ustalonych prawd, np. że marketing polega na zaspokajaniu potrzeb
  • uzupełnianie lub wręcz zastępowanie tradycyjnych metod badań nowymi, które lepiej pozwalają rozumieć rzeczywistość nabywcy i konsumenta
  • przenoszenie uwagi z zarządzania produktem i marką na zarządzanie rynkiem, na jakim produkty i marki konkurują
  • tworzenie własnych modeli analitycznych, które pozwalają interpretować rynki na nowo
  • kwestionowanie rozdzielenie badań od decyzji biznesowych, bo efektywne jest tylko ich połączenie w jednym procesie.